Privacy

Privacy

Als maatschappelijk werkende heb ik mij geregistreerd bij zowel de beroepsvereniging BPSW als het kwaliteitskeurmerk Registerplein. Dit houdt in dat ik de beroepscode voor de maatschappelijk werker onderschrijf. Over privacy stelt de beroepscode het volgende:

“De maatschappelijk werker heeft de plicht tot geheimhouding van informatie over de persoon en omstandigheden van de cliënt”(NVMW 2013 p.12)

“De maatschappelijk werker vraagt toestemming van de cliënt voordat hij aan derden informatie over de cliënt vraagt of verschaft, of met hen overlegt om op te treden voor of namens de cliënt” (NVMW 2013 p.13)

Daarnaast is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing. 

Concreet betekent dit dat ik zonder toestemming van de cliënt niets aan informatie deel met derden. In de dagelijkse praktijk zal ik dan ook altijd specifiek om deze toestemming vragen alvorens contact te leggen met derden. Dit gebeurt in de vorm van een toestemmingsverklaring, waarin schriftelijk wordt vastgelegd welke informatie met wie gedeeld mag worden voor een bepaalde periode. De cliënt betrek ik bij welke informatie ik mondeling dan wel schriftelijk deel. Dit wordt in de rapportage vast gelegd.

Enkel daar waar de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Rijksoverheid juli 2013) intreed, kan van bovenstaande worden afgeweken.

Zie voor meer informatie onderstaande links

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode