Werkwijze

Werkwijze

Intake

Voorafgaande aan de start van de hulpverlening wordt er een intake afgenomen. Tijdens deze intake brengen we samen uw hulpvraag in kaart. Vaak is dit al gedaan door de betrokken medewerker van het Sociaal Wijkteam, welke een plan van aanpak heeft opgesteld als leidraad voor de hulpverlening. De intake die ik als hulpverlener afneem, geeft u de ruimte informatie aan te vullen en wanneer gewenst dieper op zaken in te gaan. Daarnaast kan het zijn dat er hulpvragen aan het licht komen die nog niet besproken zijn tijdens het keukentafelgesprek. Samen kunnen we dan kijken welke plek deze binnen de hulpverlening kunnen innemen.

De intake omvat de volgende onderwerpen:

  • Persoonlijke gegevens
  • Situatieomschrijving
  • Probleemomschrijving
  • Krachten
  • Sociaal netwerk
  • Betrokken hulpverlening
  • Gestelde doelen
  • Data van evaluatiemomenten

Begeleidingsplan

In het begeleidingsplan is de informatie van de intake, samen met  het eventuele plan van aanpak van het Sociaal Wijkteam, verder uitgewerkt. Het plan geeft richting aan de verdere samenwerking tussen u als cliënt en mijzelf als hulpverlener. Door geregeld terug te pakken op de gestelde doelen bekijken we of we goed koers houden of deze eventueel moeten bijstellen.

Evaluaties

Na drie maanden en na een jaar vindt er een evaluatie plaats, zo ook vier weken voor de beschikking van de toegekende zorg verloopt. Per doel zoals opgesteld in het zorgplan, wordt bekeken wat we bereikt hebben, waar nog verbeterpunten liggen en waar doelen eventueel bijgesteld of aangevuld moeten worden.

Wanneer de evaluatie plaats vindt vanwege het aflopen van de beschikking, zal veelal de betrokken medewerker van het Sociaal Wijkteam deelnemen aan het gesprek. Dit om gezamenlijk te bekijken of de hulpverlening afgerond kon worden of dat er nog ondersteuningsvragen liggen waarvoor professionele hulp noodzakelijk is. In dat geval zal er opnieuw een indicatie of beschikking worden aangevraagd.